Privacy Statement

Dovideq Medical, gevestigd in Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dovideq Medical
Keulenstraat 8G
7418 ET Deventer

Menno de Braak is de Functionaris Gegevensbescherming van Dovideq Medical hij is te bereiken via info@dovideqmedical.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dovideq Medical verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dovideq Medical verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het behandelen van contact- en informatieaanvragen
– Het verzamelen van e-mailadressen t.b.v. de verzending van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Dovideq Medical neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gegevens uit contact- en informatieaanvragen verwijderen we binnen 4 weken. U kunt zelf een verzoek doen tot verwijderen van uw gegevens via info@dovideqmedical.com

Delen van persoonsgegevens met derden

Dovideq Medical verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dovideq Medical gebruikt enkel geanonimiseerde analytische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dovideq Medical en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dovideqmedical.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Dovideq Medical wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dovideq Medical neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dovideqmedical.nl

De (persoons)gegevens die u invult binnen onze website worden tijdens de verzending versleuteld. De verzending van (persoons)gegevens vindt via een beveiligde verbinding plaats.

Dovideq Medical bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt altijd een verzoek indienen tot wijziging of verwijdering van uw gegevens.